ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

   Гарантирането на правото на защита при обработка на личните Ви данни е основен ангажимент на „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД, поради което предприемаме всички необходими мерки, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и националното законодателство на Република България.

Настоящото Политика за поверителност се отнася до всички физически лица – потребители/клиенти на „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД, както и за всички посетите и/или клиенти на администрирания от нас уеб сайт:  www.kyose.bg, за които Дружеството обработва/ще обработва лични данни.

    Кои сме ние и как може да се свържете с нас?

 

   „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД, („Дружеството“ и/или „Администраторът“) регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205174843

Може да се свържете с нас:

на място в офиса на Дружеството: град София, ж. к. Люлин, бул. „Джавахарлал Неру” № 29 /Мини мол Люлин/

Чрез обаждане на тел.:  +359 898 489 687

Чрез: e-mail: hello@kyose.bg

За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Когато използваме „Дружеството“, „администратор“, „ние“, „нас“ или „нашите“ в тази политика за поверителност, имаме предвид „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД.

    „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. Дружеството полага всички необходими грижи за това Вашите лични данни да бъдат обработвани съобразно правната рамка за защита на личните данни в Република България и Европейския съюз. Въвели сме и прилагаме необходимите технически и организационни мерки, за да не се допуска нерегламентиран достъп, загуба или непозволено използване на Вашите лични данни.

    Информация за настоящата Политика за поверителност при обработването на лични данни

С настоящата Политика може да се запознаете на нашия уеб сайт: www.kyose.bg

С цел законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните публикуваме настоящата Политика, която описва какъв вид лични данни обработваме, с каква цел, за какъв срок, на кого ще ги предоставяме, какви мерки сме предприели, за да ги защитим, както и какви права имате Вие като субекти на лични данни.

Политиката съдържа информация как дружеството получава, обработва, предава, защитава и съхранява информация, която може да Ви идентифицира като физическо лице (лични данни), когато Вие взаимодействате с нас във връзка с предоставяните от наша страна  стоки и/или се свързвате с нас по каквото и да било причина.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието му.

Защо обработваме личните Ви данни?

В контекста на търговските си отношения и с цел сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД обработва лични данни на физически лица – клиенти и на физически лица, които изпращат запитване към нас.

 

   Случаи, в които обработваме лични данни. Целите и основанията на които го правим.

 • Използването на нашия уебсайт: www.kyose.bg не предполага обработка на лични данни, но можем да съхраняваме и събираме информация за статистически цели, посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии, съгласно Политиката за бисквитките.
 • За да отговорим на Ваше запитване отправено чрез формата за контакт на нашия уебсайт, обработваме Вашето име и електронна поща, на основание изразеното от Вас свободно и изрично съгласие;
 • При встъпване в договорни отношения, на основание защита на легитимния ни интерес и с цел сключване на договор с Вас е необходимо да обработим Вашето име и фамилия, единен граждански номер, адрес, телефон за връзка, e-mail, банкови детайли
 • Когато осъществявате контакт с нас чрез телефон, , e-mail или на място, можем да обработваме Ваши две имена, телефон, e-mail.
 • Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.

    По какъв начин получаваме личните Ви данни

Може да ни предоставите директно Вашите лични данни, например когато желаете да използвате предлаганите от нас стоки и сте страна по търговски отношения или пък ако се свържете с нас по каквато и да е било причина.

    Защо използваме личните Ви данни, с каква цел и на какво правно основание разчитаме

За да реализираме търговската си дейност е необходимо да обработваме личните данни на нашите клиенти/потребители.

 

    „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД обработва лични данни само при наличие на валидно правно основание и за конкретна цел.

Можем да обработваме личните Ви данни, когато то е необходимо за: сключване и изпълнение на договор или при встъпване в преддоговорни отношения,  спазване на законно задължение, както и за защита на легитимни интереси на администратора.

Когато обработваме личните Ви данни на някое/някои от горепосочените основание, не е необходимо Вашето съгласие.

Може да обработваме личните Ви данни за изпращане на маркетингови съобщения за нови стоки и/или промоции на kyose.bg, само въз основа на Вашето изрично съгласие за тази цел.

Защита на наши легитимни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си при осъществяване на търговската си дейност. Тези случаи могат да включват:

 • защита на уебсайта и потребителите на www.kyose.bg
 • предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • защита на правата ни по договорите които сключваме с Вас и Общите ни условия.
 • управление на различни други рискове.
 • защита при евентуален правен спор относно изпълнението на даден договор;

Основната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани с реализирането и защитата на търговската ни дейност. Предприетите от нас мерки за защита на интересите ни, не нарушават Вашето основно право на защита относно обработката на личните Ви данни.

Предоставените от Вас лични данни няма да послужат за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Молим да имате предвид, че непредоставянето на Вашите лични данни ще доведе до невъзможност да закупите предлаганите от нас стоки чрез www.kyose.bg.

    На кого предоставяме вашите данни?

Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да сме сигурни, че са предприети необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Предоставените от Вас лични данни няма да се предават при никакви обстоятелства на трети страни извън Европейския съюз.

В зависимост от случая, можем да предоставим или дадем достъп до  Вашите лични данни на следните категории получатели:

    Категории получатели на лични данни извън дружеството:

В предвидените от закона случаи, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, уреждащи отношенията Администратор – Обработващ – ще бъдат предоставени на: длъжностните лица на компетентните органи в рамките на техните правомощия (държавни и общински институции, органи на съдебната власт и/или административни органи и/или органи на съдебното изпълнение, адвокати, счетоводители, одитори, лицензирани куриерски оператори и лица предоставящи куриерски услуги, доставчици, които извършват обработка на плащанията,).

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти – трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

    Срок за съхранение на данните

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целта, за която ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме.

При определяне на срока за съхранение на Вашите лични данни взимаме под внимание и сроковете, в които можем да имаме необходимост да съхраняваме лични Ви данни, за да изпълним законовите си задължения (напр. за да отговорим на Ваша рекламация, за да защитим правата си в случай на предявяване на иск или за да изпълним законово задължение за съхранение на счетоводна информация за нуждите на данъчен контрол). Срокът за съхранение на личните Ви данни, които се съдържат в счетоводни документи е 10 години.

Ваши лични данни,  предоставени при създаване на профил в www.kyose.bg, се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не заличите Вашия профил.

Ваши лични данни, предоставени във връзка със закупена от Вас стока чрез www.kyose.bg се съхраняват за срока, за който може да предявите рекламации или други претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита.

Ваши лични данни, предоставени  чрез някоя от контактните ни форми, се съхраняват за срок до 6 месеца, считано от датата на последно водената комуникация между нас.

Когато сте дали съгласие да ползваме Ваши лични данни за маркетингови цели, ние съхраняваме и обработваме тези лични данни до оттегляне на Вашето съгласие.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

    Какви са Вашите права?

Като субект на лични данни Вие имате право:

 • Право на достъп до информация относно:
 • дали обработваме отнасящи се до Вас лични данни,
 • целите на обработването, за категориите данни, за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • предвидения срок, за който ще се съхраняват личните ми данни;

Отговор на горепосочените искания мога да получа след като се свържа „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД и попълня форма за искане. Дружеството ще предостави поисканата информация в срок до 30 дни.

 • Ако Вашите лични данни са неправилни, непълни или неточни, можете да поискате от нас да ги коригираме.
 • Във всеки един момент можете да оттеглите Вашето съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
 • Може да възразите да обработваме Вашите лични данните и като субект на данните Вие имате право да поискате да изтрием свързаните с Вас лични данни, които обработваме, в случаи, че са налице предпоставки за това, такива случаи са: ако е постигна целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, ако това обработване се основава на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и др.
 • Вие може да поискате да предоставим пряко данните Ви в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат към друг Администратор на лични данни, стига това да е технически осъществимо.
 • Имате право да поискате ограничаване на обработването на лични данни, в случай че:
 • оспорвате верността на данните, за срок, в който ни позволява да проверим коректността им;
 • обработването на данни е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;
 • повече нямаме нужда от тези данни (за целта, за която са събрани) но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • Като субект на лични данни ако считате, че Вашите лични данни се обработват незаконосъобразно Вие имате право по всяко време да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, град София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , тел: 02/91-53-518; cpdp.bg

При необходимост от информация относно обработката на личните Ви данни и реализиране на правата Ви, може да се свържете с нас на място в гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Джавахарлал Неру” №29 /Мини мол Люлин/ или чрез тел: +359 898 489 687,  или на e-mail: hello@kyose.bg

    Как защитаваме Вашите данни?

„ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД е предприело широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Ваши лични данни (тези от тях, които е необходимо) са достъпни само за служители или подизпълнители (и техни служители) на „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД, които имат нужда от достъп до тях, за да изпълняват своите задължения, произтичащи от отношенията ни с Вас. Тези лица са обучени как да обработват Вашите лични данни и са се задължили да правят това при стриктно спазване на политиката, стандартите и указанията на „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД по отношение защитата на лични данни. Защитаваме Вашите данни като контролираме достъпа на лица до местата, на които съхраняваме документи съдържащи лични данни, съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме алгоритми за криптиране, антивирусна програма, анонимизирани IP адреси. Ние можем да използваме услуги за обработване на плащания чрез лицензирани доставчици. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА
ПО РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДО: „ШЕЙВ ЕС ДИ АЙ КЛУБ” ООД,

град София, ж. к. Люлин, бул. „Джавахарлал Неру” № 29 /Мини мол Люлин/

email: hello@kyose.bg

 

Субект на данни, който подава искането:

 • Информацията е необходима, за да гарантира идентифициране на заявителя при изпълнение на искането и избягване на злоупотреба с лични данни при подадени искания от трети недобросъвестни лица

Име:………………………………………………тел……………………….адрес………………………………….и-мейл:…………………………

 • Ако желаете да получите отговор на електронен адрес, е необходимо да го предоставите задължително.

Права, които се упражняват с настоящото искане:

 • Искане за получаване на информация за съхраняваните лични данни, целите и основанията, за които се обработват и на кои трети лица са предоставени
 • Искане за коригиране на обработваните лични данни
 • Искане за изтриване на обработваните лични данни (право да бъдеш забравен)

* В случай на законово основание или легитимен интерес за обработка на данните, изтриването им не е възможно

 • Искане за ограничаване/преустановяване на обработването на лични данни
 • Искане за пренос на лични данни
 • Възражение срещу обработването на лични данни
 • Друго

Описание на искането, дейностите по обработване и данните, за които се отнася:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Предпочитан начин за получаване на отговор:  

 • На посочения адрес за кореспонденция
 • На посочения електронен адрес

Подпис:

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

Формулярът на искане за упражняване на права е препоръчителен. Правата могат да бъдат упражнени от субекта на данни чрез писмено заявление в свободен текст, което съдържа достатъчна информация, която да позволи на администратора да отговори на субекта на лични данни

Вашето име и координати за връзка са необходими, за да може да бъдете идентифицирани и да бъдете своевременно уведомени, при необходимост от допълнителна информация. Ако информацията за контакт със заявителя не е попълнена и е необходима допълнителна информация от субекта на данните, искането ще бъде разгледано след като субектът на лични данни се свърже отново с администратора.

Данните, съдържащи се в искането, представляват лични данни и са необходими, за да може администратора да изпълни искането. След изпълнение искането ще бъде запазено заедно с другите лични данни, които администраторът ще продължи да съхранява в законоустановени срокове.

При описание на искането заявителят е препоръчително да уточни:

 • каква информация се иска да бъде предоставена;
 • защо трябва/може да бъдат коригирани или изтрити лични данни – в тази връзка администраторът може да изиска допълнителни документи или информация;
 • формат за предоставяне на личните данни при упражнено право за пренос и лице – получател на данните
 • да уточните срещу какви действия по обработване на Вашите лични данни възразявате.

Дори искането да съдържа необходимата за разглеждането му информация, може да има законова пречка същото да бъде изпълнено,  за което Администраторът ще уведоми субекта на лични данни.

Влез в клуба!

Абонирай се за нашия бюлетин, за да си сигурен, че няма да пропуснеш интересните ни статии, игри и промоции.